Drepturi si obligatii pacient

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR ASIGURATI


Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sanatatii populației care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzând servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.
Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizațiile implicate in sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotărâre a Guvernului.

Contractul-cadru reglementează, in principal, condițiile acordării asistentei medicale cu privire la:
a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurați aferente pachetului de servicii de baza prevăzut la lit. a);
c) criteriile si standardele calității pachetului de servicii;
d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate in vederea realizării echilibrului financiar al fondului;
e) tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;
f) internarea si externarea bolnavilor;
g) masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;
h) condițiile acordării serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;
i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
j) modul de informare a asiguraților;
k) copiata pentru unele servicii medicale.
 
Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in condițiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.
 Asigurații au următoarele drepturi:
a) sa aleagă furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurări de sănătate la care se asigura, in condițiile prezentei legi si a contractului-cadru;
b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport daca opțiunea este pentru un medic din alta localitate;
c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in condițiile legii;
e) sa efectueze controale profilactice, in condițiile stabilite prin contractul-cadru;
f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relație contractuala cu casele de asigurări de sănătate;
h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
k) sa beneficieze de dispozitive medicale;
1) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
m) sa li se garanteze confidențialitatea privind datele, in special in ceea ce privește diagnosticul si tratamentul;
n) sa aiba dreptul la informație in cazul tratamentelor medicale;
o) sa beneficieze de concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate in condițiile legii.
 
Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:
a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
b) sa anunțe medicul de familie ori de cate ori apar modificări in starea lor de sănătate;
c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) sa anunțe in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurați;
e) sa respecte cu strictețe tratamentul si indicațiile medicului;
f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g) sa achite contribuția datorata fondului si suma reprezentând copiata, in condițiile stabilite prin contractul-cadru;
h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.
 
Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevăzute in Programul national de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii si a lăuzei, servicii de planificare familiala in condițiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.
 
Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puțin o data pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, a nivelului de contribuție personala si a modalității de plata, precum si asupra drepturilor si obligațiilor sale.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR INTERNATI

Acte necesare formalităților de internare:
a) Biletul de trimitere de la medicul de familie / specialist din ambulator
b) Buletin sau carte de identitate
c) Dovada de asigurat: cupon de pensie; adeverință de salariat eliberata vizata de Casa de asigurari  de sanatate, adeverință de elev / student / militar în termen.
 
Drepturile pacientului:
a) pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice.
b) pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale.
c) pacienții  au  dreptul  de  a  cunoaște  identitatea,  statutul  profesional și calificarea  celor  care  asigură serviciul de sănătate.
d) dreptul  de  a  fi  informați  în  legătură  cu  starea  sănătății  lor,  cu procedurile  terapeutice  propuse,  cu diagnosticul și prognoza afecțiunii.
e) informațiile trebuiesc comunicate pacienților într-o manieră adecvată capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește  limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.
Internarea este folosită cu sensul de acces
g) după ce au fost informați asupra tratamentului pacienții au dreptul să-l accepte sau să-l refuze.
h)  când  pacienții  sunt  incapabili  să-și  exprime  voința  și  este     necesară intervenția  medicală  de  urgență consițământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consițământului.
i)in  cazul  pacienților  fără  discernământ  consițământul  este exprimat  în scris  de  aparținătorul  sau  reprezentantul legal.
j) pacienții  au  dreptul  de  a  fi  informați  asupra  facilităților  de 
care  dispune  spitalul  pentru  asistență personală, siguranța și confortul său.
k) dreptul pacientului la intimitate și la confidențialitatea tuturor informațiilor legate de afecțiunea sa.
l) pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile într-o manieră  justă, eficientă, promptă și de a fi informați asupra rezultatului.
m) dreptul la ingrijirea cu respect si consideratie fata de valorile,convingerile si  intimitatea pacientului.
 
Obligațiile pacientului:
a)     odata internat,sunteti obligat sa purtati pe  durata  internării ținuta  regulamentară  de  spital
b)      sa nu părăseasca unitatea sanitară fara acordul medicului.
c)     este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în incinta spitalului.
d)     sa respecte Regulamentul de Ordine Interioară al spitalului.
e)     va rugam sa  respectati unitatea sanitara  si  sa aveti  o atitudine  civilizata  fata de  personalul  medical  și de  îngrijire,  precum  și fata  de  ceilalți pacienți.
f)      sa respecte  si sa păstreze curățenia în incinta spitalului.
g)     nu se permite tulburarea liniștii, degradarea mobilierului și bunurilor din dotarea secției și spitalului.
h)     sa respecte programul de servire a mesei.
i)     sa achite contravaloarea serviciilor deosebite de cazare si masa conform tarifelor afisate.
j)     sa  foloseasca  toate facilitatile  din unitatea sanitara  cu  responsabilitate  si atentie,  in  caz  contrar, acestia putand suporta contravaloarea eventualelor  defectiuni.
 

Opinia dvs.